Prof21 – Dezvoltarea competențelor profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și inclusivă

                                                               

Proiectul „Prof21 – Dezvoltarea competențelor profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și inclusivă” îşi propune să aducă o contribuție semnificativă la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din 23 de școli din județele Brașov, Mureș, Vaslui, Călărași, Ialomița, Prahova, Dolj, Olt, Vâlcea și Hunedoara de a implementa programe educaționale inovatoare care să conducă la îmbunătățirea calității educației și la accesul echitabil la educație pentru copiii cu un grad ridicat de risc educațional.

Proiectul beneficiază de finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) în parteneriat cu Asociația REPER21, Fundația World Vision România și Asociația Teach for Romania

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, personalului de sprijin şi managerilor şcolari din unităţi de învăţământ publice defavorizate de a implementa programe educaţionale inovatoare care duc la îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi la accesul echitabil la educaţie pentru copiii cu un grad ridicat de risc educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1 – Îmbunătăţirea competenţelor a 300 de cadre didactice şi personal de sprijin din 23 de unităţi de învăţământ publice defavorizate de a furniza servicii educaţionale de calitate pentru a asigura incluziunea şcolară a elevilor, pe parcursul a 2 ani şcolari.
OS2 – Cresterea gradului de implicare a 300 de cadre didactice şi personal de sprijin din 23 de unităţi de învăţământ publice defavorizate în activităţi suport şi de sprijin prin intermediul unei comunităţi de practică si învăţare pentru o implementare eficientă a serviciilor educaţionale pe parcursul a 2 ani şcolari.
OS3 – Atragerea a cel puţin 15 profesori instruiþi prin intermediul programului Teach for Romania pentru a implementa acest model în unităţi de învaþamânt publice defavorizate pe parcursul a 2 ani şcolari.
OS4 – Dezvoltarea capacităţii a cel puþin 23 de manageri scolari din unităţi de învăţământ publice defavorizate de a planifica şi realiza un plan de măsuri eficiente pentru accesul la educaţie şi cresterea calităţi procesului educativ, pe parcursul a 2 ani şcolari.

Intervenția Prof21 integrează:

1. program de formare și mentorat pentru 300 de persoane din cele 23 de școli pentru dezvoltarea abilităților de viață la copii și tineri, contextualizarea actului educațional la mizele și provocările dezvoltării durabile, îmbunătățirea abilităților de predare, implicarea părinților și deschiderea școlii spre comunitate;

2. formare și consultanță pentru manageri școlari prin ateliere de construcție participativă de scenarii educaționale și dezvoltarea competențelor manageriale;

3. modelul Teach for Romania ce aduce în școli personal competent și pregătit pentru a realiza un proces educativ incluziv de calitate;

4. activități suport și de sprijin – platforma www.prof21.ro pentru relaționarea între cadrele didactice și integrarea lor într-o comunitate de practică; organizarea de evenimente concept precum conferințe de bune practici și un Laborator de Educație Nonformală; sprijin financiar (subvenții) pentru cadre didactice de a proiecta și implementa proiecte educative în școală și comunitate, marca „Școala durabilă” ce va recompensa eforturile de îmbunătățire a procesului educațional al școlilor.

În urma proiectului, cele 23 de școli vor avea cadre didactice și manageri școlari performanți și motivați să adreseze nevoile reale de incluziune ale elevilor iar școlile implicate în program vor avea capacitatea de a contribui in extenso la dezvoltarea sustenabilă a comunității și de a deveni puncte de referință în comunitate.

Perioada de implementare a proiectului: aprilie 2018 – septembrie 2020

Valoarea proiectului: 6 629 720,12 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 5635262,10 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 994 458,02 lei.

Axa prioritară „Educație și competențe”

Obiectiv specific: OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive”