Eticheta Școală Durabilă

 

REPER21, MAI BINE și TERRA MILENIUL III au dat startul proiectului „Eticheta ‘Școală durabilă’. Advocacy pentru accelerarea politicii de Educație pentru dezvoltarea durabilă la scară locală”, implementat în perioada iulie 2022 – octombrie 2023!

Scop:

Creșterea capacității actorilor din școală (elevi, profesori, directori), a ONG-urilor și a altor actori din comunitatea educativă (părinți, cetățeni activi, antreprenori, aleși locali) de a pleda împreună în arena civică pentru un model de unitate de învățământ care integrează Educația pentru Dezvoltarea durabilă în toate dimensiunile sale (“whole school approach”).

 

Obiectiv 1:

Dezvoltarea etichetei „Școală durabilă”, ca schemă administrată de o rețea de ONG-uri, cu o documentație completă (cuprinzând metodologia de implementare și cerințele de atribuire), pusă la dispoziția oricărei unități școlare ce își propune să integreze cele 17 Obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale Agendei 2030 în 4 domenii: a) curriculum și pedagogie, b) managementul unității, c) viața școlară, d) parteneriatul școlii cu comunitatea.

 

Obiectiv 2:

Pilotarea etichetei „Scoala durabilă” – în 4 unități de învățământ din Iași, Turnu Măgurele, Moreni și Săcele – utilizând metodologii colaborative, creative și empatice, “centrate pe uman”, care stimulează contribuția diverșilor actori din comunitatea educativa (elevi, profesori, manageri școlari, părinți, membri ONG, cetățeni responsabili, antreprenori, aleși locali) la demersul de integrare a ODD-urilor în școală.

 

Obiectiv 3:

Atragerea a 30 de școli și 30 de ONG-uri („aliați”) care să pledeze împreună (advocacy) pentru a influența min 10 autorități publice locale („ținte”) să susțină alinierea unităților de învățământ pe care le administrează și finanțează (inclusiv cele cu elevi din grupuri ținta vulnerabile) la cerințele de atribuire ale etichetei “Școala durabilă”.

 

Obiectiv 4:

Construirea unei rețele natționale pentru EDD de către min. 30 de ONG-uri (cu acoperire larga a temelor EDD) si min. 30 de scoli (⅔ din zone insuficient deservite si/sau cu elevi din grupuri vulnerabile), capacitată să contribuie la politica națională de EDD (pe tot ciclul: planificare, implementare, monitorizare, evaluare) și să o alinieze la noile priorități internaționale privind EDD (acțiune la scară locală, reziliența la crize, precum pandemia).

 

Cum naște proiectul?

Pentru REPER21, proiectul este rezultatul lecțiilor învățate din două experiențe recente (2018 – 2021).

Prin proiectul „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de EDD” (finanțare POCA). REPER21 (coordonator) și FDSC (partener) au construit temporar o rețea cu 70 de ONG-uri pentru atingerea unui scop pe termen scurt: elaborarea participativă a unei „Propuneri alternative de politică publică pentru Educația pentru Dezvoltarea durabil (EDD)”.

În 2019, după ce rețeaua ONG21 a elaborat Propunerea de politică publică pentru EDD în formă finală, aceasta a fost acceptata de MEN și, la inițiativa unor experți ai ministerului, ea a fost prezentată în unei palete largi de factori interesați, interni și externi.

Disponibilitatea a câțiva experți din cadrul MEN de a colabora proactiv cu ONG-urile noastre nu a însemnat însă și succesul Propunerii de politică publică pentru EDD. Am identificat, ca principală problemă, slaba capacitate structurală a ministerului de a lua deciziile și de a implementa măsurile necesare pentru schimbarea sistemică și urgentă cerută de o politică educațională complexă și ambițioasă, precum cea pentru EDD.

Prin proiectul “Prof21. Dezvoltarea competențelor profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și inclusivă” (finanțare POCU, coordonator FDSC), REPER21 (în calitate de partener) a conceput și prototipat în 2019 eticheta “Școli durabile” pe care urma să o piloteze și să o testeze în cele 23 de școli vulnerabile, beneficiare ale proiectului.

În cursul anului 2020, pandemia Covid-19 nu a întrerupt, însă a afectat considerabil faza de pilotare în școli. Profesorii și directorii acestora au continuat, prin activități online (desfășurate inclusiv în perioadele cu școlile închise), să își dezvolte competențele necesare implementării EDD. În schimb, activitățile participative din cadrul pilotării, planificate pentru elevi și comunitatea educativă, nu au putut fi organizate efectiv (față în față, în unitățile școlare) până la încheierea perioadei de implementare a proiectului (ianuarie 2021).

 

Pentru Asociația Mai bine, EDD este una dintre cele patru arii principale de acțiune stipulate încă din documentele fondatoare ale asociației, din anul 2009. Astfel, proiectul este continuarea firească a activităților în domeniul EDD începute încă din anii timpurii ai asociației. De-a lungul existenței sale, prin zecile de proiecte implementate pentru îndeplinirea misiunii de a contribui la dezvoltarea durabilă locală, Mai bine a avut peste 30 000 de beneficiari direcți, majoritatea tineri, elevi și studenți, și a colaborat cu zeci de unități de învățământ.

Dintre proiectele și inițiativele curente și recente amintim campania Our Food, Our Future care abordează legatura dintre hrană, schimbări climatice și migrație și în cadrul căreia am organizat taberele Rețete pentru Planetă  dedicate tinerilor și proiectul FoodE, în cadrul căruia am organizat zeci de ateliere în școlile ieșene cu obiectivul de a facilita dezvoltarea de grădini urbane comestibile în perimetrul acestora. De asemenea, proiectele permanente ale asociației – întreprinderile sociale verzi CUIB și REDU, răspund direct și indirect tutror celor 17 ODD-uri și sunt vizitate anual de sute elevi și profesori care înțeleg direct manifestarea diferitelor dimensiuni ale traiului durabil și alternativele comportamentale ușor de abordat care să-l reflecte.

O lecție importantă pentru noi, dobândită de-a lungul anilor și din ce în ce mai relevantă, este importanța catalizării de comunități care să sprijine colaborativ schimbările pe care ni le dorim. Pornind de la această conștientizare, considerând școlile unii dintre cei mai importanți aliați în realizarea schimbărilor sistemice de care avem nevoie și înțelegând nevoia de a le susține demersurile, proiectul ne oferă oportunitatea de a scrie un capitol esențial al EDD în România prin dezvoltarea etichetei Școală Durabilă și a rețelei de organizații care să sprijine acest instrument.

 

Pentru Terra Mileniul III (www.terramileniultrei.ro), proiectul este o continuare firească a numeroaselor proiecte educaționale la nivelul școlilor atât în ceea ce privește educația pentru dezvoltare durabilă cât și educația pentru climă. Dintre proiectele noastre unul este foarte cunoscut “Tinerii Ambasadori în lupta cu schimbările climatice”, un proiect ce contribuie la ODD 13 – Acțiune Climatică, început în 2008 și care a numărat 8 ediții și câteva mii de elevi participanți. În cadrul acestui proiect, elevii au avut posibilitatea să înțeleagă cauzele și efectele schimbărilor climatice precum și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru a limita emisiile de gaze cu efect de seră. În același context, am desfășurat și proiectul “Detectivul Energetic”, un proiect educațional privind utilizarea sustenabilă a energiei ce contribuie la ODD 7 – Energie curată și la prețuri accesibile.

Cât privește ODD 12 – Consum și producție sustenabile, am derulat un proiect la nivelul municipiului Roman, prin care tinerii au fost instruiți privind combaterea risipei alimentare – “Romanul prețuiește mâncarea”.

De asemenea, am fost implicați și în consorții europene, iar un proiect emblematic pentru noi a fost proiectul “e-Schools for Sustainable Development”, un proiect cu participarea a 10 țări dunărene, unde am avut posibilitatea de a face schimburi de experiență între organizații și țări.

Un alt proiect al nostru în parteneriat cu Asociația Reper21, este proiectul “Angajament pentru Climă”, prin intermediul căruia am ajuns la peste 300 de profesori și peste 2000 de elevi care au căpătat noi cunoștințe privind schimbările climatice și prin intermediul căruia ne propunem să introducem un curriculum la decizia școlii la nivel național.

 

În urma experiențelor avute în direcția EDD, partenerii au identificat o paletă de nevoi, pe care le adresează prin proiectul de față:

  1. Nevoia de a construi prioritar reziliența unităților școlare, astfel încât acestea să poată asigura accesul incluziv la educație, continuitatea și calitatea pedagogică în contextul unor potențiale crize (sanitare, economice, ecologice, politice). Chiar dacă nu sunt generate de sistemul de educație, aceste crize trebuie să fie luate în considerare de sistemul de educație pentru că ele pot afecta semnificativ actul educațional (sau sau chiar îl pot stopa, precum pandemia);
  2. Nevoia angajamentului proactiv al ONG-urilor, nu doar în elaborarea unei politici pentru EDD (faza Plan), ci pe tot ciclul său, incluzând implementarea (Do), monitorizarea și evaluarea (Check), îmbunătățirea continuă (Act). În lipsa unor contribuții substanțiale și sistematice ale ONG-urilor la nivel local, pentru introducerea EDD în școlile din comunitățile lor, angajamentul instituțional național pentru EDD riscă să rămână unul pur formal. Contribuția ONG-urilor la EDD este o condiție necesară pentru succesul angajamentelor recente ale Administrației Prezidențiale (“Educația privind Schimbările climatice și Mediul în Școli sustenabile”: https://www.presidency.ro/files/userfiles/EDUCA%C8%9AIA%20PRIVIND%20SCHIMB%C4%82RILE%20CLIMATICE%20%C8%98I%20MEDIUL%20%C3%8EN%20%C8%98COLI%20SUSTENABILE(1).pdf) și Guvernului României (Ordin nr. 4147/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea „școlilor verzi”: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257519)
  3. Nevoia unei metodologii “de teren”, clare și complete, care să indice oricărei școli și oricărui ONG care își propun să devină parteneri pentru EDD, cum să integreze concret Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD, Agenda 2030) în unitatea școlară. Pentru a genera învățare, demersul EDD are nevoie de sinergii largi între elevi, profesori, directori și alți actori din comunitatea educativă (părinți, aleși locali, cetățeni activi din comunitate, antreprenori), iar ONG-urile active la nivel local sunt cele mai în măsură să le construiască;
  4. Nevoia unei abordări incluzive, pentru ca EDD să nu devină o formă “superioară” de educație rezervată exclusiv școlilor cele mai “performante”. Dacă ar deveni apanajul exclusiv al școlilor din zonele cele mai bogate și mai bine deservite de serviciile publice, EDD nu și-ar atinge scopul: contribuția sectorului educației la o societate durabilă și incluzivă.
  5. Nevoia de a face înțeleasă miza finală a școlilor durabile – Buen Vivir-ul/ bucuria vieții. Este nevoie ca școlile durabile să reușească să demonstreze că, punerea în practică a viziunii durabilității va avea efecte benefice multiplicatoare, dincolo de  contribuția la îndeplinirea ODD-urilor și dezvoltarea rezilienței actului de învățare. Școlile durabile pot deveni adevărate laboratoare vii pentru traiul durabil, pentru un trai armonios care reflectă respectarea principiului interdependenței școală – comunitate.

 

Considerăm că urgența sanitară (Covid-19) sau cea geopolitică (războiul din Ucraina) nu trebuie să reprezinte motive pentru abandonarea politicilor pentru EDD, ci dimpotrivă! Contextul de criză este mai favorabil schimbărilor din societate, în bine sau în rău. Astăzi, ONG-urile noastre pot exploata criza prezentă în bine – pentru introducerea rapidă și efectivă a EDD! Nu doar organizațiile active în educație, ci întreaga societatea civilă trebuie să înțeleagă că, fără o reorientare clară a educației naționale spre un nou model de școală, va fi imposibilă reorientarea societății spre acel model de dezvoltare durabilă și rezilientă, pe care ONG-urile noastre îl promovează.

___

 

Proiectul „Eticheta ‘Școală durabilă’. Advocacy pentru accelerarea politicii de Educație pentru dezvoltarea durabilă la scară locală” este derulat de Asociația REPER21, în parteneriat cu Asociația Mai Bine și Fundația Terra Mileniul III, și beneficiază de o finanțare în valoare de 149.983 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro