Comunicat de presă: Lansarea proiectului ONG21

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 30/04/2018

Lansarea proiectului
„ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă”

 

Asociaţia REPER21 (lider de parteneriat) împreună cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (partener) implementează, în perioada aprilie 2018-octombrie 2019, proiectul „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (cod SIPOCA/SMIS2014 262/112066).

Obiectiv general:

Proiectul contribuie la consolidarea participării sectorului ONG la formularea şi la promovarea politicii guvernamentale din domeniul „Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă” (EDD).
EDD reprezintă o paradigmă de reformă sistemică a educației. O politica relevantă, eficace, modernă pentru EDD se realizează pe două direcții de acțiune complementare: integrarea transversală a conceptului de dezvoltare durabilă în sistemul de educaţie şi, totodată, integrarea rolului educaţiei în diferitele politici naţionale ce vizează dezvoltarea durabilă.
Politica pentru EDD este prin natura ei complexă şi comportă schimbări esențiale în sistemul educațional actual. De aceea, ea necesită implicarea deopotrivă cantitativă şi calitativă a societăţii civile și, în particular, cea a sectorului ONG, care deține cunoaștere și experiențe semnificative în toate domeniile care trebuie conectate la aceste schimbări (organzații din domeniul educației, dezvoltării durabile, advocacy-ului).
Participarea activă a ONG-urilor la inițiativele şi la activităţile administraţiei în domeniul EDD va contribui la identificarea şi la aplicarea unor soluţii educaţionale pentru două provocări considerabile şi urgente ce privesc întreaga societate românească: dezvoltarea economiei ţării pe baze sustenabile şi adaptarea educaţiei oferită cetățenilor români la schimbările de amploare şi rapide ce caracterizează lumea de astăzi.

Obiective specifice:

OS1. Dezvoltarea competenţelor a 80 de reprezentanţi a 80 de ONG-uri pentru a formula şi promova eficient, prin activităţi de lobby și advocacy, propuneri alternative de politici publice în domeniul EDD;
OS2. Cooperarea sistematica între min. 70 de ONG-uri în cadrul unei reţele tematice naţionale care le stimulează contribuţiile şi le coordoneaza participarea la formularea şi la promovarea politicii EDD;
OS3. Formularea participativă, în cadrul reţelei de ONG-uri, a unei „propuneri alternative de politica publică” privind Educaţia pentru dezvoltarea durabilă, în masură să satisfacă angajamentele naţionale şi internaţionale ale Guvernului în acest domeniu;
OS4. Implicarea a cca. 10 stakeholderi instituţionali relevanţi şi a publicului într-o campanie de lobby şi promovare pentru asumare propunerii alternative de politica publică, formulată de ONG-uri, de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Mediului.

Rezultate așteptate:

1. 80 de reprezentanţi din 80 de ONG-uri formaţi ca „specialişti în activitatea de lobby” (Rezultat program: Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern);
2. o reţea tematica dedicată promovării şi formulării politicilor publice în domeniul EDD, constituită din cca. 70 de ONG-uri (Rezultat program: Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern);
3. o propunere alternativă de politică publică pentru domeniul Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă, elaborată participativ de către ONG-uri (Rezultat program: Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate);
4. o campanie de promovare şi lobby pentru asumarea propunerii alternative de politică publică de către Ministerul Mediului şi Ministerulul Educaţiei (Rezultat program: Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate);
5. un management tehnic şi financiar al proiectului eficient și responsabil.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: de la 03/04/2018 până la 02/08/2019.
Valoarea proiectului: 999 552,18 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 822 673,27 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 156 887,87 lei, cofinanţare parteneri 19 991,04 lei.
Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectivul specific 1.1 al Programului – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Contact Asociația REPER21
www.reper21.ro, contact@reper21.ro, (+40) 745.763.503

 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Post a comment