Anunt selectare partener

ANUNŢ
pentru selectarea unui partener în vederea
scrierii, depunerii şi implementării unui proiect, în cadrul
Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA)
CP 2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Asociaţia REPER21 intenţionează depunerea spre finanţare a unui proiect în cadrul axei prioritare 1. – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte CP 2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1) – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

1. Proiectul

Proiectul avut în vedere vizează capacitarea ONG-urilor de a contribui în mod pertinent, consistent și sistematic la politica Guvernului României în domeniul educaţiei pentru dezvoltarea durabilă (EDD), inclusiv la angajamentele europene şi internaţionale ale ţării noastre în acest domeniu.

2. Informaţii despre cererea de proiecte

Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere până la data de 30.03.2017 și are o alocare financiară eligibilă de: 35.000.000,00 lei

Valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000,00 lei
Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 1.000.000,00 lei

Acțiunile prevăzute în POCA ce pot fi transpuse în activități în cadrul proiectelor sunt următoarele (listă este orientativă):
Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali:

 • dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare și evaluare a politicilor publice;
 • dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social și civic;
 • dezvoltarea de acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP;
 • dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susținerea și promovarea inițiativelor de reformă a administrației publice și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice;
 • dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG prin instruiri, activități întreprinse în comun, participarea și dezvoltarea de rețele tematice locale/naționale/europene;
 • dezvoltarea responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în viaţa publică și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalități de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile.

3. Partenerii eligibili

Partenerii eligibili conform programului sunt:

 • ONG-uri;
 • Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică);
 • Autorități și instituții publice centrale;
 • Instituții de învățământ superior acreditate și/sau instituții de cercetare;
  Academia Română.

Nu sunt considerați eligibili dacă se află în una din situațiile prezentate mai jos, după caz, în funcție de tipul autorităților și instituțiilor publice:

 • în stare de faliment/insolvență sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, încheierea de concordate, suspendarea activităţii economice sau obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau în situaţii similare;
 • reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • în urma altei proceduri de achiziţionare sau în urma unei proceduri de alocare a unei subvenţii finanţate de la bugetul comunitar, reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a contractului datorită nerespectării obligaţiilor contractuale;
 • reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor a suferit o condamnare printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru delict legat de conduita profesională.

Atenţie! În cadrul acestei cereri de proiecte, ONG-urile/partenerii sociali pot depune o singură cerere de finanțare, fie în calitate de solicitant, fie în calitate de partener.

4. Profilul partenerului

Partenerul are foarte bună experienţă în lobby şi advocacy, precum şi în organizarea de activităţi pentru ONG-uri şi parteneri sociali, inclusiv cursuri de formare. Partenerul are experienţă în accesarea fondurilor structurale (minim 1 proiect în calitate de aplicant sau partener). Experienţă în domeniul dezvoltării durabile nu este obligatorie, dar constituie un avantaj.

5. Transmiterea scrisorii de intenţie/ interes:

Organizaţiile interesate sunt rugate să transmită până la data de 03.03.2017 o scrisoare de intenţie/interes care să cuprindă minim următoarele informaţii:
a) experienţa specifică, competenţele în lobby şi advocacy, organizarea de activităţi pentru ONG-uri şi parteneri sociali (inclusiv cursuri de formare);
b) proiectele finanţate din fonduri structurale implementate în ultimii 3 ani în calitate de aplicant sau partener (min. 1 proiect);
c) eligibilitatea în cadrul programului şi neîncadrarea în situaţiile prezentate la pct. 3
d) menţiunea clară că organizaţia ( în cazul ONG sau partener social) nu are în pregătire o altă cerere de finanţare în cadrul cererii de proiecte, fie în calitate de solicitant, fie în calitate de partener.

Scrisoarea se trimite în format scanat, pe e-mail, la adresa contact@reper21.org sau se poate depune în format fizic, la adresa Bd. Mircea Vodă, nr. 37, bl M29, sc C, ap 90, sector 3 Bucureşti, între orele 10,30-16,00.

Criterii de selecţie:

Selecţia se va face pe bază de punctaj: maxim 100 pcte, minim pentru selecţie 75 de pcte.
Punctaj:
5.a – maxim 70 puncte
5.b – maxim 30 puncte (1 proiect – 7 puncte, 2 proiecte – 14 puncte, 3 – 21 puncte, peste 3 – punctaj maxim)
5.c şi 5.d reprezintă criterii de eligibilitate.

Post a comment