ONG21- Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă

Proiectul „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă” este o iniţiativă a Asociaţiei REPER21 (lider de parteneriat) şi este implementat în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea participarii sectorului ONG la formularea şi la promovarea politicilor guvernamentale din domeniul „Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă” (EDD).

Proiectul va susţine participarea ONG-urilor pentru a putea contribui eficient la politica publică în domeniul EDD, care prin natura ei este complexă şi inovatoare şi necesită implicarea deopotrivă cantitativă şi calitativă a societăţii civile si, în particular, cea a sectorului ONG.

Participarea sectorului ONG şi contribuţia sa la deciziile şi activităţile administraţiei publice în domeniul EDD sunt cu atât mai necesare, cu cât politica de EDD are rolul de a identifica şi aplica soluţii educaţionale capabile să raspunda la două provocari considerabile şi urgente: dezvoltarea economiei ţării pe baze durabile şi adaptarea sistemului de educaţie la schimbările de amploare şi rapide ale societăţii actuale.

EDD abordează în mod integrat aceste provocari pentru a putea exploata sinergiile existente între ele. Politica de EDD se realizează prin integrarea transversală a conceptului de dezvoltare durabilă în sistemul de educaţie şi, totodată, prin integrarea educaţiei în politicile naţionale de dezvoltare durabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1. Dezvoltarea competenţelor a 80 de reprezentanţi a 80 de ONG-uri pentru a formula şi promova eficient, prin activităţi de lobby, propuneri alternative de politici publice în domeniul Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă;
2. OS2. Cooperarea sistematica între min. 70 de ONG-uri în cadrul unei reţele tematice naţionale care le stimulează contribuţiile şi le coordoneaza participarea la formularea şi la promovarea politicilor de Educaţie pentru dezvoltarea durabilă;
3. OS3. Formularea participativă în cadrul reţelei de ONG-uri a unei propuneri alternative de politica publică privind Educaţia pentru dezvoltarea durabilă, în masură să satisfacă angajamentele naţionale şi internaţionale ale Guvernului în acest domeniu;
4. OS4. Implicarea a cca. 10 stakeholderi instituţionali relevanţi şi a publicului într-o campanie de lobby şi promovare pentru asumare propunerii alternative de politica publică formulată de ONG-uri de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Mediului.

Rezultate aşteptate:

1. Rezultat program – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern – Rezultat proiect 1 – 80 de reprezentanţi din 80 de ONG-uri formaţi ca «Specialişti în activitatea de lobby»;
2. Rezultat program – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern – Rezultat proiect 2 – 1 reţea tematica dedicată promovării şi formularii politicilor publice în domeniul EDD, constituită din cca. 70 de ONG-uri;
3. Rezultat program – Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate – Rezultat proiect 3 – 1 propunere alternativă de politică publică pentru domeniul Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă, elaborată participativ de către ONG-uri;
4. Rezultat program – Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate – Rezultat proiect 4 – 1 campanie de promovare şi lobby pentru asumarea propunerii alternative de politică publică de către Ministerul Mediului şi Ministerulul Educaţiei;
5. Rezultat proiect 5 – Un management tehnic şi financiar al proiectului eficient.

Perioada de implementare a proiectului: de la 03/04/2018 până la 02/08/2019

Valoarea proiectului: 999 552,18 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 822 673,27 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 156 887,87 lei, cofinanţare parteneri 19 991,04 lei.

Axa prioritară 1. – Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectivul specific al programului 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP